CHICH KHAN (Poussire de diamant)

de Mahmoud Ben Mahmoud

Tunisie, 35 mm, couleur, 100.

Avec Gamil Ratib, Jalila Baccar, Elsa de Giorgi, Fethi Heddaoui, Aroua Maaouia, Kamel Touati, Kaouthar Bardi, Olfa Ben Khelifa, Giancarlo Conde